Ledové jevy

Odtokové poměry jsou také ovlivněny mimořádnými situacemi na říčním toku. V katastru obce Skotnice se jedná o ledové jevy. Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, patří část toku, na správním území obce Skotnice, mezi méně kritické. Je nutné, zejména v období jarního tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta přítoků. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celý tok. Dochází k tvorbě ledových bariér, za kterých může tok vybřežovat i při malých průtocích.

Ledové jevy v dPP Skotnice v POVIS