A) Přehled inundačních území:

  1. Lubina

Při povodních na řece Lubina voda vybřežuje v zastavěném území obce Skotnice – koryto řeky zde protéká  obytnou zástavbu. V případě vylití může dojít také k ohrožení domů, zahrad, průmyslových objektů ležících v blízkosti toku.

  1. Sedlnice

Západní část obce Skotnice patří do povodí říčky Sedlnice, která v dotyku katastrálního území obce nijak neohrožuje obytnou zástavbu ve Skotnici.

  1. Trnávka

Východní část obce Skotnice patří do povodí potoku Trnávka, který nijak neohrožuje obytnou zástavbu.

Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Skotnice je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Stanovené ZÚ na řece Lubině viz grafická část tohoto PP- Mapa záplavových území Lubina, POD, s.p.  2014

Lubina – ok. Nový Jičín … km 0,00 – 4,985 (vč. aktivních zón)

KÚ Moravskoslezského kraje

4.7.2014

č.j. MSK 48355/2014

Řeka Lubina má na území SO ORP Kopřivnice vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 9. 8. 2011 vodoprávním úřadem Moravskoslezského kraje (č.j.: MSK 144580/2011), v úseku od ř. km 0,0 po ř. km 28,9. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu v celé délce toku v SO ORP Kopřivnice. Záplavové území je v rámci SO ORP vyhlášeno na území těchto obcí: Kopřivnice, Příbor, Skotnice, Mošnov, Petřvald »

Lubina – ok. Nový Jičín … km 4,985 – 28,900 (vč. aktivních zón)

KÚ Moravskoslezského kraje

22.7.2011

č.j. MSK 61439/2011

Řeka Sedlnice - dotyk k.ú. Skotnice

Řeka Sedlnice má na území SO ORP Kopřivnice vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 5. 5. 2014 vodoprávním úřadem Moravskoslezského kraje (č.j.: MSK 11918/2014), v úseku od ř. km 3,777 po ř. km 13,944. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu v celé délce toku v SO ORP Kopřivnice. Záplavové území je v rámci SO ORP vyhlášeno na území těchto obcí: Ženklava, Štramberk, Závišice, Příbor »

Říčka Trnávka

Pramení na katastru obce Skotnice a celý její průběh leží v nezastavené oblasti.