Hydrologické údaje

Převážná část území spadá do hydrologického pořadí 2-01-01-1410 - povodí Lubiny. Západní část území spadá do ČHP 2-01-01-1090 – povodí Sedlnice. Východní část území spadá do ČHP 2-01-01-1420 – povodí Trnávky. Povrchové vody z území odvádí řeka Lubina. Její přítoky na území obce jsou vesměs bezejmenné. Správcem Lubiny je Povodí Odry, s.p.

V k. ú. Skotnice se nenachází vodní plocha. Vody Lubiny jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 ve znění NV č. 169/2006 Sb. řazeny jako lososový typ vody č.185. Podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, patří mezi zranitelné oblasti celé území Skotnice.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové hrany, za účelem údržby vodního toku.

Řeka Lubina 

Délka toku                                       L = 37,1 km

Plocha povodí                                 P = 165,18 km²

Průměrný průtok                             Q = 2,36 m³/s

Srážky                                              průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) / m2

Pramen                                             ve výšce 740 m n.m.

Ústí                                                    do Odry – Vlčovice ve výšce 222 m n.m.

Hydrologické pořadí:                         2-01-01-1410 na k.ú Skotnice (2-01-01-1250 Lubina)

Ústí toku                                            do Odry u Košatky

Pramen                                               na sz. úbočí Radhoště

Průběh toku

Lubina pramení v nadmořské výšce kolem 740 m na severozápadních svazích hory Radhošť v Moravskoslezských Beskydech, asi 1 km jihovýchodně od osady Pindula. Celý její další tok, pak jen s menšími výchylkami, směřuje k severu. Prvním větším sídlem při toku Lubiny je město Frenštát pod Radhoštěm. Říčka na jeho konci přijímá přítok, Lomnou. Za Frenštátem míjí Lichnov a dál následují místní části města Kopřivnice. Nejprve Vlčovice, kde zprava ústí potok Tichávka, a pak obec Lubina, kterou tvoří původně samostatné obce Větřkovice a Drnholec, sloučené pod jménem říčky v roce 1959. Pod Kopřivnicí přibírá Lubina zleva potok Kopřivničku a protéká městem Příbor; dále pak při toku leží na obou březích obec Skotnice, následuje Mošnov (s ostravským mezinárodním letištěm) a Petřvald. Za Petřvaldem do Lubiny zprava ústí poslední významnější přítok, Trnávka. V rovinaté krajině asi 1,5 km severovýchodně od Košatky (místní část obce Stará Ves nad Ondřejnicí) se Lubina vlévá zprava do Odry.