Ohrožené objekty

Území obce Skotnice je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Odry, s. p. Ostrava, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu.

OHROŽENÉ OBJEKTY  V DPP obce Skotnice v POVIS

Povodeň při opuštění koryta toku Lubina zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, firmami, zemědělskou půdou a lesními porosty v celé délce intravilánu obce Skotnice.

Dešťové vody z části "stará" Skotnice jsou svedeny do sběrného kanálu "P1", který vede podél silnice I/58 Příbor-Mošnov a ústí do Lubiny pod obcí v části Kamenec. Střední částí obce (Stíkovec) je podél Lubiny veden Mlýnský potok, který v minulosti sloužil jako náhon pro dva mlýny. V současné době slouží jako recipient pro odvedení odpadních vod z této části obce. Mlýnský náhon začíná nad jezem na Lubině v ř.km 15,200 v Příboru. Do Mlýnského náhonu jsou levobřežně zaústěny dva otevřené meliorační kanály - jeden na k.ú. Příbor (v ř.km 2,21), druhý na k.ú skotnice (v ř.km 1,45). Mlýnský náhon ústí do Lubiny v ř.km 12,74. Po trase má dvě odlehčení do Lubiny. Dešťové vody z části Skorotín jsou svedeny do sběrného příkopu "P2", který ústí do Lubiny v části Kamenec.K záplavám dochází na levém i pravém břehu Lubiny při jejím vybřežení nebo vybřežením Mlýnského náhonu.

Ohrožené objekty v obci Skotnice - v okolí toku řeky Lubina

Povodňové epizody z řeky Lubina vleklejší i s uvážením kratších bleskových epizod z jejích bezejmenných přítoků - zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Skotnice. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Lubina mohou být zejména rodinné domy, firmy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly).

Při povodních může dojít k zaplavení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti řeky Lubiny. Tok Trnávka protéká východní stranou k.ú. Skotnice a neohrožuje obytnou či jinou zástavbu na k.ú.

P.č Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna ORP Obec
1 Lubina (201190000100) 12.300 12.500 Skotnice PB-Skorotín (Q100) pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
2 Lubina (201190000100) 12.655 12.655 Rodinný dům, č.p . 240, lokalita Skorotín pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
3 Lubina (201190000100) 13.000 13.200 Skotnice LB - Stikovec(Q100) levý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
4 Lubina (201190000100) 13.300 13.600 Skotnice PB (Q100) pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
5 Lubina (201190000100) 13.349 13.349 Rodinný dům, č.p.131 pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
6 Lubina (201190000100) 13.349 13.300 Rodinný dům, č.p . 143 pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
7 Lubina (201190000100) 13.375 13.375 Rodinný dům č.p. 239 pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
8 Lubina (201190000100) 13.444 13.440 Rodinný dům, č.p . 255 levý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
9 Lubina (201190000100) 13.450 13.450 Čerpací stanice ERNEKS INVEST, Skotnice levý břeh Výrobní a skladové prostory Ne Kopřivnice Skotnice
10 Lubina (201190000100) 13.553 13.553 Rodinný dúm, č.p. 151 pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
11 Lubina (201190000100) 13.777 13.777 Rodinný dům, č.p. 148; pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
12 Lubina (201190000100) 13.873 13.873 Rodinný dům, č.p . 144 pravý břeh Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice
13 () 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 240, lokalita Skorotín nevyplněno Obytné budovy Ne Kopřivnice Skotnice

 
Ohrožené objekty - řeka Lubina - obec Skotnice - rodinné domy

Název subjektu

Účel

Pořadí

Vlastník

Objekt č.p.

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Obytné zástavby Skotnice, 742 58

Rodinné domy a doplňkové objekty

1.

Rodinný dům pb

144

Q100

2.

lb

255

Q100

3.

pb

148

Q100

4.

pb

151

Q100

5.

 

239

Q100

6.

lb

131

Q100

 

Stíkovec - zástavba

 

Q100

 

Skorotín - zástavba

 

Q100

7.

Rodinný dům pb

143

Q100

8.

pb

242

Q100

9.

pb

145

Q100

10.

pb

146

Q100

11.

pb

150

Q100

12.

pb

152

Q100

13.

pb

158

Q100

14.

pb

159

Q100

 

 

 

Q100

15.

Rodinný dům lb

96

Q100

16.

lb

98

Q100

17.

lb

99

Q100

18.

lb

124

Q100

19.

lb

125

Q100

20.

lb

126

Q100

21.

lb

127

Q100

22.

lb

129

Q100

23.

lb

130

Q100

             

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení převážně objektů rodinné zástavby, s ohrožením hlavně suterénních prostor vzdutím vody a kanalizací.

Objektů s přímým nebezpečím zaplavení je na území města cca 22, tj. asi 90 obyvatel s nutností evakuace v případě III. stupně povodňové aktivity.

Dále jsou ohroženy objekty: zaplavením při vybřežení povodňových průtoků v Mlýnském náhonu:

  • areál Autoservisu a prodejny nářadí
  • areál Povodí Odry, s.p.
  • restaurace „U Žabáka"

Tyto ohrožené objekty je nutno v návaznosti na dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity varovat, případně evakuovat.

 Ohrožené objekty - řekla Lubina - obec Skotnice – firmy

Název ulice

Účel

Poř

Společnost/Vlastník

Objekt č.p.

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Firmy a podnikatelské subjekty v ZÚ Skotnice

 

 

Firmy

1.

Čerpací stanice ERNEKS INVEST

lb

Q100

 

2.

Moravia Trend s.r.o.

12

Q100

 

3.

Povodí Odry s.p. VHP pob.Skotnice

81

Q100

 

4.

Svarmetal s.r.o

265

Q100

 

5.

Autokarosárna - Libor Šmiřák

117

Q100

 

6.

Kovovýroba - Pavel Bahner

49

Q100

 

7.

Malby, nátěry - Štefan Janko

278

Q100

 

8.

Neolit s.r.o

167

Q100

 

9.

Pekařství, cukrářství - Eva Gilarová

274

Q100

 

10.

Stavebnictví - Radek Klimša

168

Q100

 

11.

Tesařství - Tomáš Šeděnka

188

Q100

 

12.

Autobazar - Jan Adámek

269

Q100

 

13.

Zako s.r.o

106

Q100

 

14.

Autoopravna - Radomil Sopko

253

Q100

 

15.

BENEPOL Moravia s.r.o

266

Q100

 

16.

Brusírna - Josef Trnka

270

Q100

 

17.

GAPO - Galia s.r.o

249

Q100

 

18.

Instalatérství - Petr Chýlek

185

Q100

 

19.

Knihařství - Petr Droščín

276

Q100

 

 

 

 

 

Objekty situované v prostoru průtočných profilů koryt jednotlivých vodotečí jsou specifikované tomto povodňovém plánu a jsou vždy ohroženy při povodňových průtocích. Správci či majitelé těchto objektů jsou povinni tyto objekty v době povodňového ohrožení sledovat a zajišťovat jejich průtočnost.