Organizace hlídkové služby

Pověřené osoby z řad PK Skotnice, členů JSDH Skotnice, případně předem určené osoby z řad občanů bydlící poblíž ohrožených míst budou vykonávat hlídkovou službu na ohrožených místech obce řekou Lubinou

  • Hlídkovou službu - organizuje PK k zabezpečení hlásné služby - je zaměřena na kritické profily a ochranné hráze toků.

Dále se jedná o:

  • Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších okolnostech souvisejících s povodní. Dále sem patří záznamy v povodňové knize, zákresy v mapách, vyznačení nejvyšších dosažených hladin atd.

Sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Zahajuje činnost při zvýšeném nebezpečí povodně na území obce. Kontroluje překážky na tocích - zejména mosty, propustky, vtoky do zatrubnění, průchodnost toku, ledová pole na toku, tvořící se zácpy na toku, hlásné profily na toku (kategorie C).

Ve sledovaném profilu jsou viditelně umístěny značky (na pilíři mostu, stěně propustku apod.) tak, aby byly patrné jednotlivé stupně povodňové aktivity (SPA). Hlídkovou službu provádějí určení pracovníci, a to za situací, kdy je možné předpokládat zvýšené vodní stavy (deště, obleva, apod.), nebo za situací, které budou předem avizovány prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu nebo povodňové komise obce ležící proti proudu toku.

HLÍDKOVÁ SLUŽBA - SILNIČNÍ MOST VE STÍKOVCI - LUBINA - Ř. KM 13,368 - nově vybavovaný elektronickým monitorovacím čidlem hladiny (HP C2 SK).

Povodňové hlídky se organizují v závislosti na dosaženém stupni povodňové aktivity:

1. SPA – bdělost - zahájení činnosti hlídkové povodňové služby

2. SPA - pohotovost - vyhlašuje se obyvatelstvu a začíná pracovat PK obce, povodňové hlídky jsou rozmístěny a střídají se na kritických místech u toků.

3. SPA - ohrožení - vyhlašuje se obyvatelstvu a PK obce začne provádět zabezpečovací práce dle vývoje situace, povodňové hlídky vykonávají hlásnou službu a informují povodňový orgán o vývoji situaci ve sledovaných místech.