Místa omezující odtokové poměry

Místa omezující odtokové poměry – jedná se o místa, ve kterých je snížen přirozený odtok zejména zmenšením průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné rozlití vody mimo koryto.

Na řece Lubině jsou místa, která ovlivňují odtok problematickým zhoršením odtokových nebo průtočných poměrů, jedná se zejména o mosty, mostky, lávky, zdymadla a zúženi koryta.

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP obce SKOTNICE v POVIS

Název

Tok

Místo

Kapacita Q100

Říční km

 

Silniční most na R 58 (silnice I/58) nad železničním mostem č.m.: 58-019

 

Mlýnský n.

 

Skotnice

 

Kapacitní

 

Silniční most nad levostranným bezejmenným přítokem Lubiny u č.p. 1 (autobusová stanice)

bezejmenný přítok

Skotnice

Nekapacitní

 

Silniční most nad levostranným souběžným kanálem Lubiny u č.p. 58

bezejmenný přítok

Skotnice

Nekapacitní

 

Silniční most nad levostranným souběžným kanálem Lubiny u č.p. 93

bezejmenný přítok

Skotnice

Nekapacitní

 

Silniční most u č.p. 130 č.m.: 4808-8

Lubina

Skotnice - Stíkovec

Nekapacitní

13,368

Silniční most nad pravostranným přítokem Lubiny u č.p. 158

bezejmenný přítok

Skotnice

Nekapacitní

 

Silniční most u č.p. 241

Lubina

Skotnice - Skorotín

Nekapacitní

12,605

Silniční most nad pravostranným přítokem Lubiny u č.p. 233

bezejmenný přítok

Skotnice

Nekapacitní

 

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

Odtokové poměry Mlýnského náhonu zaústěného do Lubiny v ř.km 12,74 jsou ovlivněny v prostoru zaústění a křížení s místními komunikacemi na ulici, kde vzhledem k nedostatečné kapacitě koryta může docházet k vybřežení přívalových průtoků.

Odtokové poměry melioračního příkopu P1 zaústěného do Lubiny v ř.km 11,87 jsou ovlivněny v prostoru zaústění a křížení s dvěma místními komunikacemi, kde může docházet k vybřežení přívalových průtoků.

Odtokové poměry melioračního příkopu P2 zaústěného do Lubiny v ř.km 12,34 jsou ovlivněny v prostoru zaústění a křížení se dvěma místními komunikacemi, kde může docházet k vybřežení přívalových průtoků.

Odtokové poměry z intravilánu obce jsou ovlivněny průtoky v korytě Lubiny a stavem objektů v inundačních územích. Odtok srážkových vod je znemožněn v případě průtoku povodňových vod a naplnění koryta Lubiny, navíc vzhledem k tomu, že výustní objekty kanalizací a uzávěry v inundačních územích nejsou vybaveny zpětnými klapkami dochází ke zpětnému vzdutí a zalití dalších lokalit.

Odtokové poměry z intravilánu města jsou ovlivněny průtoky v korytě Lubiny a stavem objektů v inundačních hrázích. Odtok srážkových vod je znemožněn v případě průtoku povodňových vod a naplnění koryta Lubiny, navíc vzhledem k tomu, že výustní objekty kanalizací a uzávěry v inundačních hrázích nejsou vybaveny zpětnými klapkami dochází ke zpětnému vzdutí a zalití dalších lokalit.

S ohledem na položení zástavby obce a plochý terén dojde při povodňových průtocích Q100 řeky Lubiny k ohrožení 11 rodinných domů na pravé straně toku (č.p. 143, 144, 242, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 158 a 159). Na levé straně lze očekávat ohrožení domu č.p. 99). Při lokálních přívalových deštích v povodích melioračních příkopů, které jsou přítoky Mlýnského náhonu, může dojít k ohrožení 11 rodinných domů (č.p. 96, 98, 99, 124, 125, 126, 127, 129, 130,131, 255). Při současných povodňových průtocích v řece Lubině i Mlýnském náhonu, se zaplavené oblasti spojí. Při poklesu hladiny ve vodním toku Lubina dojde k přirozenému povrchovému odtoku z inundačních území. Bezodtoká místa se nevytváří.

Rozsah záplavových území při povodňovém průtoku Q100 vodního toku Lubina je obsažen v grafické části povodňového plánu do mapy dle podkladů zpracovaných správcem toku Povodí Odry s.p.